Betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen de patiënt/cliënt en de fysiotherapeut/manueel therapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld en liggen ter inzage in de praktijkmap of aan de muur in de wachtkamer. Door het maken van vervolgafspraken accepteert de patiënt/cliënt deze voorwaarden.
  2. De patiënt/cliënt controleert altijd zelf de eigen verzekeringspolis m.b.t. vergoedingsaanspraken voor fysioen manuele therapie bij die verzekering. Alle afgesproken behandelingen die niet door de verzekeringspolis worden gedekt komen altijd voor rekening van de patiënt/cliënt.
  3. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen tijdig, d.w.z. uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Bij afspraken op maandag, dienen deze uiterlijk zaterdag om 12:00 uur te worden afgezegd. Bij het niet, of niet tijdig afzeggen behoudt de fysiotherapeut/manueel therapeut zich het recht voor het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt/cliënt, wanneer in de opengevallen gereserveerde tijd geen andere patiënt kan worden behandeld. Declaratie hiervan bij de verzekering is niet toegestaan.
  4. Indien er na het declareren bij de ziektekostenverzekering niet het gehonoreerde bedrag wordt uitbetaald en er een na-declaratie moet plaatsvinden bij de patiënt/cliënt, dan worden hiervoor administratiekosten in rekening gebracht, zoals vermeld op de lijst tarieven.
  5. De declaraties door de fysiotherapeut/manueel therapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de achtste dag na factuurdatum.
  6. De declaraties door de fysiotherapeut/manueel therapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen worden verzorgd door infomedics.
  7. De patiënt/cliënt kan uitsluitend schriftelijk bezwaar maken tegen een factuur of een deel daarvan en wel binnen zeven dagen na factuurdatum. Is binnen die termijn geen bezwaar ontvangen, dan heeft de patiënt/ cliënt de factuur als correct en terecht geaccepteerd en is deze bindend.
  8. Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut/manueel therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de in verzuim verkerende partij.

Fysiotherapie Groene Hart
Fysiotherapie in Boskoop, Waddinxveen, Zevenhuizen of Gouda nodig? Fysiotherapie Groene Hart is de beste keuze. 

Wij bieden fysiotherapie, manuele therapie, oedeemtherapie, kinderfysiotherapie, handtherapie, fysiotherapie bij sportklachten, medical taping, claudicatio, COPD/Covid  therapie, revalidatie bij oncologische klachten, Gecombineerde leefstijl interventie, medische training bent u ook bij ons aan het goed adres.
Bel voor een afspraak: 0182 - 61 00 63

Aanmelding nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste gezondheidsnieuws en nieuws van onze praktijk? Meld u dan hier aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief van Fysiotherapie Groene Hart.

Vestigingen

Locatie de Boemerang
Limaweg 55 C, 2743 CC  Waddinxveen

Locatie de Iep
Ieplaan 35, 2742 ZG  Waddinxveen

Locatie Boskoop
GESLOTEN! (Zijde 25, 2771 EJ  Boskoop)

Locatie Zevenhuizen
Dorpsstraat 154 en 154A, 2761 AJ  Zevenhuizen

Kinderfysiotherapie Gouda
Willem en Marialaan 1, 2805 AR  Gouda